hello Kai_logo_122117 - Kai Hagen for Frederick County