hello seniors thumbnail (200 × 200 px) - Kai Hagen for Frederick County Executive